سخت‌افزار شبکه یا تجهیزات شبکه یا وسایل شبکه‌سازی کامپیوتری، وسایل فیزیکی هستند که جهت ارتباطات میان کامپیوترها در یک شبکه‌ی کامپیوتری، ضروری هستند. این ابزار به طور خاص، داده‌ها را در شبکه‌های کامپیوتری هدایت می‌کنند. واحدهایی که تولیدکننده یا آخرین دریافت‌کننده‌ی داده‌ها در شبکه هستند، هسات یا ترمینال نامیده می‌شوند.

منو اصلی