bitcoin
Bitcoin (BTC) ۶۰,۹۴۷.۰۰
ethereum
Ethereum (ETH) ۳,۸۵۸.۷۷
binance-coin
Binance Coin (BNB) ۴۶۸.۶۳
tether
Tether (USDT) ۱.۰۰
cardano
Cardano (ADA) ۲.۱۷
xrp
XRP (XRP) ۱.۱۳
solana
Solana (SOL) ۱۶۴.۶۴
polkadot
Polkadot (DOT) ۴۱.۸۵
usd-coin
USD Coin (USDC) ۱.۰۰
dogecoin
Dogecoin (DOGE) ۰.۲۳۹۰۵۲

ابزارهای رایگان تحلیل بازارهای مالی

انواع هیتمپ یا نقشه‌های بازار، اخبار مرتبط با بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی، چارت‌های، همبستگی، تقویم اقتصادی، فیلترنویسی، شاخص ترس و طمع نرخ‌های تبدیل، ماشین‌حساب و مبدل، چارت‌های تحلیلی، قیمت لحظه‌ای. برای استفاده از ابزارها به منوی پایگاه دانش مراجعه کنید

ربات خبری کریپتالین

برای استفاده از این ربات می‌بایست در کانال تلگرام و یا کانال دیسکورد مربوط به این ربات عضو شوید. خبرها از منابع خبری معتبر در حوزه‌ی رمزارزها جمع‌آوری می‌شوند و به صورت شبانه روزی و اتوماتیک به صورت رایگان در کانال قرار می‌گیرند. زبان مطالب: بیشتر به زبان انگلیسی 

انواع ریگ ماینینگ

شما میتوانید بر اساس بودجه‌ای که دارید هر نوع کیس و یا ریگ ماینینگی را خرید نمایید. لطفا قبل از خرید با مشاوران کریپتالین مشورت نمایید. شروع قیمت از ۲۸ میلیون تومان به بالا. تلفن تماس جهت مشاوره و خرید: ۲۸۴۲۸۹۳۴

انواع ریگ ماینینگ

شما میتوانید بر اساس بودجه‌ای که دارید هر نوع کیس و یا ریگ ماینینگی را خرید نمایید. لطفا قبل از خرید با مشاوران کریپتالین مشورت نمایید. شروع قیمت از ۲۸ میلیون تومان به بالا. تلفن تماس: ۲۸۴۲۸۹۳۴

صفحه محصولات ریگ ماینینگ

ربات خبری کریپتالین

برای استفاده از این ربات میبایست در کانال تلگرام و یا کانال دیسکورد مربوط به این ربات عضو شوید. خبرها از منابع خبری معتبر در حوزه‌ی رمزارزها جمع‌آوری می‌شوند و به صورت شبانه روزی و اتوماتیک در کانال قرار می‌گیریند. 

لینک عضویت در کانال تلگرام

ابزارهای رایگان تحلیل بازارهای مالی 

انواع هیتمپ یا نقشه‌های بازار، اخبار مرتبط با بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی، چارت‌های ،همبستگی، تقویم اقتصادی، فیلترنویسی،شاخص ترس و طمع نرخ‌های تبدیل، انواع ماشین‌حساب و مبدل، چارت‌های تحلیلی، قیمت لحظه‌ای.

برای استفاده از ابزارها به منوی پایگاه دانش مراجعه کنید

ما کی هستیم؟

ما، تعدادی فارغ التحصیل رشته‌های دانشگاهی هستیم که فعالیت‌های متنوعی در زمینه‌های کامپیوتر، الکترونیک و مکاترونیک (شامل تدریس در دانشگاه، طراحی و ساخت تجهیزات الکترونیکی، طراحی و ساخت انواع ربات، تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، انجام پروژه های متعدد برقی و تاسیساتی در صنایع مختلف، خدمات نرم‌افزاری، برنامه‌نویسی و مشاوره و …) داشته‌ایم. هدف ما در کریپتالین، ارائه خدمات مهندسی و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت کریپتوکارنسی و ارایه مشاوره های کاربردی است.

هدف کریپتالین

از آنجایی که آموزشهای ناقص  و اشتباه، ارائه تجهیزات و قطعات نامناسب و تقلبی و همچنین مشاوره اشتباه سبب متضرر شدن سرمایه‌گذاران و عدم اعتماد و اطمینان آنها می‌شود، متخصصین کریپتالین آماده هستند تا شما را به اهداف مورد نظرتان نزدیک‌تر کنند.

 • مشاوره در خصوص همه مسائل مربوط به سیستم‌های کامپیوتری: نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، تجهیزات کریپتو ماینینگ (crypto mining)
 • راه‌اندازی و بهینه‌سازی تجهیزات کریپتوماینینک (crypto mining)
 • تأمین قطعات و تجهیزات با کیفیت و اصل و عرضه آنها با قیمت مناسب
 • طراحی و ساخت سیستم‌های خنک‌کننده
 • خدمات نرم‌افزاری و برنامه‌نویسی در زمینه کریپتوکارنسی (Cryptocurrency): راه اندازیPOOL ، پیاده‌سازی توکن (ERC20 token)، پیاده‌سازی ICO  و ساخت رباتهای سیگنال دهی خرید و فروش و اتوتریدر (Auto Trader)
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی صنعتی در زمینه های تحلیل و معامله گری، برق صنعتی و کامپیوتر
 • خدمات تعمیر و نگهداری سخت افزارهای کامپیوتری و تجهیزات ماینینگ
 • طراحی و ساخت فارمهای کریپتوماینینگ بر اساس آخرین اطلاعات فنی روز

Who are we

We are a number of the university graduates who have had diverse activities in areas like computer, electronic and mechatronics (including teaching in university, designing and construction of electronic equipment, designing and construction of various robots, repair of the electronic equipment, performing numerous electricity and installation projects in various industries, software services, program-writing, counseling and so forth). Our goal in Cryptalin is offering engineering services and supply of cryptocurrency industry’s needed equipment and offering applied advices

Cryptalin’s Goal

Since imperfect and wrong instructions, offering unsuitable and fake equipment and segments as well as wrong counseling cause the investors to sustain losses and results in their distrust, cryptalin experts are ready to get you closer to your goals’ accomplishments.

 • Advising about all the issues related to computer systems: software, hardware and crypto-mining equipment
 • Launching and optimization of crypto-mining equipment
 • Supply of the high-quality and original segments and equipment and offering them with reasonable prices
 • Designing and manufacturing cooling systems
 • Software and program-writing services in the area of cryptocurrency: launching POOL, implementing token (ERC20 Token), ICO execution and construction of sale and purchase signaling robots and auto-trader
 • Holding specialized and super-specialized industrial instruction courses in the areas of analysis, transaction, industrial power and computer
 • Repair and maintenance services for the computer hardware and mining equipment
 • Designing and construction of crypto-mining farms based on the latest technical information

Wer sind wir?

Wir sind eine Reihe von Hochschulabsolventen mit einer Vielzahl von Aktivitäten in den Bereichen Computer, Elektronik und Mechatronik (einschließlich der Lehre an der Universität, Design und Herstellung von elektronischen Geräten, Design und Herstellung von Robotern, Reparatur von elektronischen Geräten, verschiedenen Elektro- und Installationsprojekten in verschiedenen Industrien, Software-, Programmier- und Beratungsdienste. Unser Ziel bei Cryptalin ist die Engineering-Dienstleistungen, die Ausrüstungen bereitzustellen, die von der Kryptowährungsindustrie benötigt werden, und praktische Ratschläge zu geben.

Der Zweck von Kryptalin

Cryptaline-Spezialisten sind bereit, Sie Ihren Zielen näher zu bringen, da unvollständige und falsche Schulungen, die Bereitstellung unangemessener und gefälschter Geräte und Teile sowie falsche Ratschläge den Anlegern und ihrem Vertrauen schaden können.

 • Beratung zu allen Fragen im Zusammenhang mit Computersystemen: Software, Hardware, Crypto-Mining-Geräte
 • Einrichten und Optimieren von Crypto Mining-Geräten
 • Bereitstellung von Qualitäts- und Originalteilen und -ausrüstung zu einem angemessenen Preis
 • Design und Herstellung von Kühlsystemen
 • Software- und Programmierdienste im Bereich der Kryptowährung: POOL-Einrichtung, ERC20-Token-Implementierung, ICO-Implementierung sowie Herstellung von Roboter für den automatischen Handel und Auto Trader
 • Durchführung spezialisierter und subspezialisierter industrieller Schulungen in den Bereichen Analyse und Handel, industrieller Strom und Computer
 • Reparatur- und Wartungsdienste für Computerhardware und Bergbaugeräte
 • Design und Herstellung von Cryptomining-Farmen auf der Grundlage der neuesten technischen Informationen

Quienes somos?

Somos licenciados de universidad que hemos tenido experiencias diversas en campos cómo la informática, la electrónica, y la mecatrónica (incluyendo enseñar en universidad, diseñar y construir varios robots, reparar equipo electrónico, realizar muchos proyectos de electricidad e instalación en varias industrias, servicios del software, codificación, asesoramiento, etcétera). Nuestra meta en Cryptalin es ofrecer servicios de ingeniera y proveer el equipo que la industria de criptomoneda necesite, y ofrecer aviso aplicable.

La meta de Cryptalin

Porque instrucciones imperfectas, equipo y segmentos inapropiados y falsificados, y aviso malo causan los inversores sufrir pérdidas financieras y resultan en desconfianza, los expertos de Cryptalin están listos para ayudarle lograr sus metas.

 • Proveer asesoramiento sobre todos las cosas relacionadas a los sistemas informáticos: software, hardware y equipo para minar criptomoneda
 • Lanzar y optimizar el equipo para minar criptomoneda
 • Proveer segmentos y equipo originales de buena calidad y de costo razonable
 • Diseñar y fabricar sistemas de refrigeración
 • Proveer software y servicios de codificación en el campo de la criptomoneda: lanzar POOL, implementar token (ERC20 Token), ejecutar ICO, y construir robots para señalar ventas/compras y auto comerciante
 • Dar cursos industriales especializados y super especializados en los campos de análisis, transacción, poder industrial, y informática
 • Arreglar y mantener servicios de hardware y equipo para minar criptomoneda
 • Diseñar y construir granjas de mineria criptomoneda basadas en la información técnica última

我们是谁?

我们是一些大学毕业生,在计算机、电子和机电一体化领域内进行了各种各样的活动, 包括:在大学任教、电子设备设计与制造、设计制造机器人、电子设备维修、在各个行业中,开展不同的电气安装工程的项目、软件服务、编程、咨询服务、等等。

在Cryptalin,我们的目标是提供提供工程服务、加密货币行业所需的设备,并提供实用建议。

Cryptalin的目标

由于错误以及缺乏培训, 提供不当与假冒伪劣设备,并错误的咨询,导致投资者失去对他们的信任,我们的Cryptalin专家随时准备帮助您实现目标。

 • 接受与计算机系统相关的所有问题的咨询,包括: 软件,硬件,加密货币挖矿 设备
 • 设置和优化加密货币挖矿设备
 • 提供高质量和原始零件和设备,并以合理的价格提供它们
 • 创建设计冷却系统
 • 在加密货币方面提供软件与编程服务,包括:运营矿池 (Pool)、 进行ERC20令牌、进行首次代币发行 (ICO)、创造信号交易机器人和自动交易(Autotrader)
 • 举办分析、交易、工业用电、计算机领域的专科和专业的工业培训课程
 • 提供计算机硬件和挖矿设备的维护服务
 • 基于最新信息技术设计与建设加密货币矿场

我们是谁?

我们是一些大学毕业生,在计算机、电子和机电一体化领域内进行了各种各样的活动, 包括:在大学任教、电子设备设计与制造、设计制造机器人、电子设备维修、在各个行业中,开展不同的电气安装工程的项目、软件服务、编程、咨询服务、等等。

在Cryptalin,我们的目标是提供提供工程服务、加密货币行业所需的设备,并提供实用建议。

Cryptalin的目标

由于错误以及缺乏培训, 提供不当与假冒伪劣设备,并错误的咨询,导致投资者失去对他们的信任,我们的Cryptalin专家随时准备帮助您实现目标。

 • 接受与计算机系统相关的所有问题的咨询,包括: 软件,硬件,加密货币挖矿 设备
 • 设置和优化加密货币挖矿设备
 • 提供高质量和原始零件和设备,并以合理的价格提供它们
 • 创建设计冷却系统
 • 在加密货币方面提供软件与编程服务,包括:运营矿池 (Pool)、 进行ERC20令牌、进行首次代币发行 (ICO)、创造信号交易机器人和自动交易(Autotrader)
 • 举办分析、交易、工业用电、计算机领域的专科和专业的工业培训课程
 • 提供计算机硬件和挖矿设备的维护服务
 • 基于最新信息技术设计与建设加密货币矿场

À propos de nous

Nous sommes un certain nombre de diplômés universitaires avec une variété d’activités dans les domaines de l’informatique, de l’électronique et de la mécatronique (y compris l’enseignement à l’université, la conception et la fabrication d’équipements électroniques, la conception et la fabrication de robots, la réparation d’équipements électroniques, la réalisation de divers projets électriques et d’installation dans les diverses industries, les services logiciels, la programmation et le conseil et …). Notre objectif à la Cryptalin est de fournir les services d’ingénierie et les équipements nécessaires à l’industrie de la crypto-monnaie et de fournir des conseils pratiques.

Le but de la Cryptalin

Parce que la formation incomplète et erronée, la fourniture d’équipements et de pièces inappropriés et contrefaits, ainsi que de mauvais conseils peuvent nuire aux investisseurs et les rendre moins dignes de confiance, les experts de Cryptalin sont prêts à vous rapprocher de vos objectifs.

 • Fournir des conseils sur toutes les problématiques liées aux systèmes informatiques: logiciels, matériels, équipements de cryptomining
 • Mise en place et l’optimisation des équipements de cryptomining
 • Fournir des pièces et des équipements de qualité et d’origine et les fournir à un prix raisonnable
 • Conception et fabrication de systèmes de refroidissement
 • Fourniture de logiciels et de services de programmation dans le domaine de la crypto-monnaie: la configuration de POOL, implémentation de jetons ERC20, l’implémentation d’ICO et la fabrication robots de la signalisation d’achat et de vente et d’Auto Trader
 • Organisation de formations industrielles spécialisées et surspécialisées dans les domaines de l’analyse et du trading, de l’électricité industrielle et de l’informatique
 • Fourniture de services de maintenance pour le matériel informatique et l’équipement minier
 • Conception et construction de fermes de cryptomining basées sur les dernières informations techniques du logiciel et du matériel

Biz kimiz?

Biz universitet məzunlarıyıq və kompüter, elektronika və mexatronika (universitetdə tədris, elektron avadanlıqların dizaynı və istehsalı, robotların dizaynı və tikintisi, elektron avadanlıqların təmiri, çeşitli sektörlərdə çox sayıda elektrik və quraşdırma projəsi həyata keçirmə, proqram xidmətləri, proqramlaşdırma və konsaltinq da daxil olmaqla) sahələrində müxtəlif işlər görmüşük. Cryptalin-də amacımız, cryptocurrency sənayesinə ihtiyac olan avadanlıqları və mühəndislik xidmətlərini təmin etmək və praktiki məsləhətlər sunmaqdır.

Kriptalinin amacı

Əksik və səhv təlimlər, yararsız və saxta qurğular və hissələr,və yalançı məsləhətlər vermək yatırımcılara zərər verib və inamsızlığa nədən olduğu üçün Cryptalin mütəxəssisləri sizi vicdanla hədəflərinizə yaxınlaşdırmağa hazırdırlar.

 • Kompüter sistemləri ilə əlaqəli bütün məsələlər üzrə məsləhət: proqram təminatı, aparat, kripto mədəncilik avadanlıqlar (crypto mining).
 • Kripto mədəncilik avadanlıqların qurulması və optimallaşdırılması (crypto mining).
 • Keyfiyyətli və orijinal hissələri və avadanlıqları təmin etmək və münasib qiymətə vermək.
 • Soyutma sistemlərinin dizaynı və istehsalı.
 • Cryptocurrency sahəsində proqram və proqramlaşdırma xidmətləri: POOL quraşdırma, ERC20 token tətbiqi, ICO tətbiqi və avtomatik ticarət edən (Auto Trader) və alış-veriş haqqında siqnal verən robotlar istehsal etmək.
 • Təhlil və ticarət, kompüterlər və sənaye elektrik enerjisi sahələrində ixtisaslaşma və sub-ixtisas sənaye təlim kursları düzənləmək.
 • Kompüter aparatı və mədəncilik avadanlıqlarına texniki xidmət.
 • Ən son texniki biliklərə əsaslanaraq kripto madenciliyi təsərrüfatlarının dizaynı və tikintisi.

Biz kimiz?

Biz üniversite mezunuyuz ve bilgisayar, elektronik ve mekatronik alanlarında (üniversitede öğretmenlik yapmak, elektronik ekipmanların tasarımı ve üretimi, robotların tasarımı ve yapımı, elektronik ekipmanların onarımı, çeşitli sektörlerde çok sayıda elektrik ve tesisat projesi yürütmek, yazılım hizmetleri, programlama ve danışmanlık dahil) çeşitli faaliyetler gerçekleştirmişiz. Cryptalin’de amacımız, cryptocurrency endüstrisinin ihtiyaç duyduğu gerekli ekipmanlarını ve mühendislik hizmetlerini sağlamak ve pratik tavsiyeler sunmaktır.

Kriptalinin amaçı

Eksik ve yanlış eğitim, uygun olmayan ve sahte ekipman ve parçalar sunmanın yanı sıra yanlış tavsiyelerde bulunmak yatırımcılara zarar verip ve güvensizliğe neden olduğu için, Cryptalin uzmanları sizi dürüstçe hedeflerinize yaklaştırmaya hazır bulunmaktalar.

 • Bilgisayar sistemleriyle ilgili tüm konularda danışmanlık: yazılım, donanım, kripto madencilik ekipmanı (crypto mining).
 • Kripto madenciliği ekipmanı kurma ve optimize etme (crypto mining)
 • Kaliteli ve orijinal parça ve ekipman sağlamak ve makul bir fiyata vermek.
 • Soğutma sistemlerinin tasarımı ve üretimi.
 • Cryptocurrency alanında yazılım ve programlama hizmetleri: POOL kurulumu, ERC20 token uygulaması, ICO uygulaması ve otomatik ticaret yapan (Auto Trader) ve alış veriş konusunda işaret veren robotları üretme.
 • Analiz ve ticaret, bilgisayar ve endüstriyel elektrik alanlarında uzmanlık ve alt uzmanlık endüstriyel eğitim kursları düzenlemek.
 • Bilgisayar donanımı ve madencilik ekipmanının bakım hizmetleri.
 • En son teknik bilgilere dayalı kripto madenciliği çiftliklerinin tasarımı ve inşası.

О нас

Мы являемся выпускниками университетов и занимаемся различными видами деятельности в университетах, предоставляя услуги в области компьютеров, электроники и мехатроники, включая проектирование и производство электронного оборудования, проектирование и производство роботов, ремонт электронного оборудования, выполнение различных  электрических и монтажных проектов в различных отраслях промышленности, программного обеспечения, программирования и консалтинга

Наша цель – предоставить инженерные услуги и оборудование, необходимое для индустрии криптовалют а также практический консалтинг через онлайн платформу «Криптолин».

Цель «Криптолина»

Так как неполное и неправильное обучение, предоставление несоответствующего и поддельного оборудования и запчастей, а также неправильный  консалтинг могут нанести ущерб инвесторам и свести на нет их доверие, специалисты «Криптолина» готовы помочь Вам  в достижении  Ваших целей.

 • Консультации по всем вопросам, связанным с компьютерными системами: программное обеспечение, оборудование, оборудование для крипто-майнинга.
 • Настройка и оптимизация оборудования для крипто-майнинга (crypto mining).
 • Обеспечение качественными и оригинальными запчастями и оборудованием и их поставка по разумной цене.
 • Проектирование и производство систем охлаждения.
 • Программное обеспечение для криптовалюты (Cryptocurrency) и услуги программирования: настройка POOL, реализация токена ERC20, реализация ICO, а также автоматическая торговля и роботы автотрейдера (Auto Trader).
 • Проведение специализированных и субспециализированных промышленных учебных курсов в области анализа и торговли, промышленного электричества и компьютеров.
 • Услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники и майнингового оборудования.
 • Проектирование и строительство ферм криптомайнинга на основе новейшей технической информации.

من نحن؟
نحن عدد من الخریجین الجامعیین ولدینا أنشطه متنوعه فی مجالات الکمبیوتر والإلکترونیات والمیکاترونیک (بما فی ذلک التدریس فی الجامعه، وتصمیم وتصنیع المعدات الإلکترونیه، وتصمیم وتصنیع الروبوتات، وإصلاح المعدات الإلکترونیه، ومختلف المشاریع الکهربائیه والترکیبیه فی مختلف الصناعات، الخدمات البرمجیه وخدمات استشاریه و…). هدفنا فی کریبتالین هو تقدیم الخدمات الهندسیه والمعدات التی تحتاجها صناعه العملات الرقمیه وتقدیم المشوره العملیه.

هدف کریبتالین
بما أن التدریب غیر الکامل والخاطئ، وتوفیر المعدات و القطع غیر المناسبه والمقلده، بالإضافه إلى النصائح الخاطئه یضر بالمستثمرین ویقلل من ثقتهم؛ المتخصصون فی کریپتالین مستعدون لتقریبک من أهدافک

 • الاستشاره حول جمیع القضایا المتعلقه بأنظمه الکمبیوتر: البرامج والأجهزه ومعدات Asic و rig و …
 • اعداد و تحسین معدات استخراج العمله الرقمیه
 • توفیر قطع غیار ومعدات عالیه الجوده وأصلیه وتوریدها بسعر مناسب
 • تصمیم و صناعه أمظمه التبرید
 • خدمات البرمجه فیما یتعلق بخدمات العملات الرقمیه: إعداد POOL، تنفیذ رمز (ERC20) ، تنفیذ ICO وبناء روبوتات إشاره البیع و الشراء و أنظمه Auto Trader
 • عقد دورات تدریبیه صناعیه متخصصه وشبه متخصصه فی مجالات التحلیل والتجاره والکهرباء الصناعیه والحاسوب
 • خدمات صیانه أجهزه الکمبیوتر ومعدات استخراج العملات الرقمیه
 • تصمیم و بناء مزارع استخراج العملات الرقمیه فی ما یتطابق مع أحدث التطورات التکنولوجیه

Մենք համակարգչային ոլորտում եւ, մասնավորապես, Crypto Carnsys- ով կամ թվային արժույթներով, մի շարք բուհերի շրջանավարտներ ենք: «Կրիպտալին» անունը նույնպես համապատասխանում է այստեղ: Cryptocrine թմրամոլները!
Մեր նպատակն է Cryptalin- ին տրամադրել ինժեներական ծառայություններ եւ ապահովել այդ ոլորտի համար անհրաժեշտ սարքավորումը եւ խորհրդատվությունը:

Կրիպտալինյան մասնագետները պատրաստ են ձեզ ավելի մոտեցնել ձեր նպատակների նպատակներին, որպես անհամապատասխան եւ կեղծ սարքավորում ապահովել, ապատեղեկատվություն եւ սխալ տեղեկատվություն ներդրողների վնասների եւ նրանց անվստահության եւ վստահության համար:
Cryptalin- ում մատուցվող ծառայությունները ներառում են.

Խորհրդատվություն թվային արժույթների եւ համակարգչային համակարգերի հետ կապված բոլոր հարցերի վերաբերյալ: Գործիքների կատարումից դեպի արժույթի տեսակներ եւ Walt- ի (թվային դրամապանակներ) պատրաստումից եւ այլն:
Համակարգչային տեխնիկայի եւ թվային արտարժույթի արդյունահանման մեքենաների ներմուծում
Մասեր եւ սարքավորումներ մատակարարում
Ֆարմ նախագծում
Սառեցման համակարգերի նախագծում եւ կառուցում:
Cryptomining Rig կարգավորումը:
Քիմմաքրման քարերի օպտիմալացում
Ծրագրային ապահովման եւ ծրագրավորման ծառայություններ

cryptalin instagram
cryptalin facebook
cryptalin twitter
linkedin cryptalin
cryptalin youtube
cryptalin aparat
download
cryptalin pinterest
cryptalin tradingview
whatsapp cryptalin

منوی اصلی